THE EFFECT OF STUDENTS' SOCIAL MEDIA USE ATTITUDES ON ALIENATION BEHAVIOR: AN APPLICATION IN KAYSERİ


Creative Commons License

Aykan E., Navruz A.

5th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES, Cairo, Egypt, 2 - 05 February 2022, pp.197-212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Cairo
  • Country: Egypt
  • Page Numbers: pp.197-212
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Technology and technological life, which are the most important features of the era we live in, have become a part of human life. Developing technology enables the creation of vital products and new structures and dimensions. Social media, which is one of these structures; it was basically presented to humanity as a tool that allows users to share verbal and visual sharing and have fun in their spare time. Although social media is a virtual content, it gives a realistic appearance in terms of providing instant satisfaction of individual needs. However, when the individual meets these needs in the virtual world, he becomes more virtual and more disconnected from reality in meeting his real life needs. In the new perception of reality, individuals affect each other; they are forced to determine what they should feel, how they should perceive, and which identity they should adopt in order to be accepted by others. It is seen that the feelings of meaninglessness and anger increase especially because of the disappointment of the students in the educational environment. In this case, social networks create an environment that is comfortable, accessible, highly sensitive to the need for interaction with the environment, and suitable for sharing thoughts. This sense of reality, full of virtuality created by social media, distances the individual from the society and transforms the individual into a life that he or she thinks can be happy. Adolescents gain life experience indirectly through social networks, which are actually a tool, however, they distance themselves from the real world and become alienated. Based on this, the aim of the study is to determine the effect of students' attitudes towards social media use on their alienation behaviors. The research population consists of students studying in the 12th grade of secondary education in the 2021-2022 academic year. The research sample is; It consisted of 263 students between the ages of 17-19 who are studying in the 12th grade in Kocasinan district of Kayseri province. As a result of the research, it was determined that the use of social media of the students for whom data was provided positively affected their alienation behaviors.

İçinde yaşadığımız devrin en önemli özelliği olan teknoloji ve teknolojik hayat insan yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Gelişen teknoloji, yaşamsal ürün ve tepkilerde yeni yapı ve boyutların oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bu yapılardan biri olan sosyal medya; temelde kullanıcıların sözel ve görsel paylaşımlarına izin veren, düşüncelerini, etkinliklerini, ilgi alanlarını, farklı yaşam olaylarını başkalarıyla paylaştığı, yalnızca bilgi paylaşmak için değil, aynı zamanda yerel, ulusal veya küresel düzeydeki gelişmeleri de takip ederek bilgi aldıkları ve değişiklikleri anlık olarak izledikleri, boş zamanlarında eğlenceli vakit geçirebildikleri bir araç olarak insanlığa sunulmuştur (Solmaz, Tekin, Herzem ve Demir, 2013: 24). Sosyal medya, her ne kadar sanal bir içerik olsa da bireysel ihtiyaçların anında tatminini sağlaması açısından gerçekçi bir görünüm vermektedir. Bu gerçekçi görünümde birey, sosyal ağın çevre, arkadaş ve yaşam alanı gibi geniş sanal ortamında isteklerini gerçekleştirebileceğini hissetmektedir. Ancak birey bu ihtiyaçlarını sanal dünyada karşıladığında, gerçek yaşantısındaki ihtiyaçlarını karşılamada daha sanal ve gerçeklikten daha kopuk hale gelmektedir. Yeni gerçeklik algısında bireyler birbirini etkilemekte; ne hissetmeleri, nasıl algılamaları ve başkaları tarafından kabul edilmek için hangi kimliği benimsemeleri gerektiğini belirlemek durumunda bırakılmaktadırlar (Karagülle ve Çaycı, 2014: 7). Özellikle öğrencilerin eğitim ortamında sık sık hayal kırıklığı yaşaması nedeniyle anlamsızlık ve öfke duygularının arttığı görülmektedir.  Bu durumda sosyal ağlar ise rahat, erişilebilir, çevre ile etkileşim ihtiyacına son derece duyarlı, düşünceleri paylaşmaya uygun bir ortam yaratmaktadır. Sosyal medyanın yarattığı sanallıkla dolu bu gerçeklik duygusu, bireyi toplumdan uzaklaştırmakta ve bireyin kazanabileceğini düşündüğü bir hayata dönüştürmektedir. Ergenler, aslında bir araç olan sosyal ağlar aracılığıyla dolaylı olarak yaşam deneyimi kazanmakta bununla birlikte gerçek dünyadan uzaklaşarak, yabancılaşmaktadırlar. Buradan hareketle çalışmanın amacı, öğrencilerinin sosyal medya kullanımına yönelik tutumlarının yabancılaşma davranışları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırma evrenini, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında ortaöğretim 12. sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise; Kayseri ili Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi türlerinde son sınıfta öğrenim görmekte olan 17- 19 yaş arası 263 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda veri sağlanan öğrencilerin sosyal medya kullanımlarının yabancılaşma davranışlarını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.