THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIETY 5.0 AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT


Creative Commons License

Kaçik S., Aykan E.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.3, pp.1568-1579, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, the Information Society, whose importance is increasing day by day, is being transformed into a Super Smart Society. Super Smart Society is briefly called as Society 5.0. Society 5.0 is interpreted as a model of society in which the relationship of the people with technology is maximized. In fact, a strategy that can be developed while preparing a society to make the best use of technology is to meet the need of the qualified human resources. Thus, it is required to apply a correct human resources management (HRM) process in this new period we are facing. Considering the Society 5.0 from the perspective of HRM, it is seen that the changes in the labour market caused by the digitalization may lead to significant problems. In addition to the innovations caused by the Society 5.0, it shows that the organizations and individuals should have the qualities to use, apply and develop this technology. At this point, the purpose of this study is to explain the relationship between Society 5.0 and HRM. On the other hand, HRM should make progress simultaneously for the implementation of Society 5.0. With this study, it is aimed to raise awareness on this issue.

Günümüzde, her geçen gün önemi artan Bilgi Toplumu’nun Süper Akıllı Toplum’a dönüşümü gerçekleşmektedir. Süper Akıllı Toplum, kısaca Toplum 5.0 olarak adlandırılmaktadır. Toplum 5.0, insanların teknoloji ile ilişkisinden en üst düzeyde verim alındığı bir toplum modeli olarak yorumlanmaktadır. Öyle ki, bir toplumu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmaya hazırlarken geliştirilebilecek strateji, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacı gidermektir. Bunun için ise, karşı karşıya olduğumuz bu yeni dönemde, doğru bir insan kaynakları yönetimi (İKY) süreci uygulamak gerekmektedir. Toplum 5.0'a İKY açısından bakıldığında ise, dijitalleşmenin getirdiği işgücü piyasasındaki değişimlerin önemli sorunlara yol açabileceği görülmektedir. Toplum 5.0’ın beraberinde getirdiği yeniliklerin yanı sıra örgüt ve bireylerin bu teknolojiyi kullanabilir, uygulayabilir ve geliştirebilir niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu noktada bu çalışmanın amacı, Toplum 5.0 ve İKY ilişkisini açıklamaktır. Diğer yandan Toplum 5.0’ın hayata geçirilmesinde İKY’nin eş zamanlı olarak gelişim göstermesi gerekmektedir. Bu çalışma ile bu konuda farkındalık oluşturmak da hedeflenmektedir.