BĠLĠNÇLENME, TARIM VE SANAYĠ DEVRĠMLERĠ SONUCU OLUġAN TEKNOLOJĠK DEĞĠġĠMĠN YÖNETĠMĠN EVRĠLLEġMESĠNE ETKĠLERĠ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.9, no.88, pp.2114-2123, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojik değişim kavramı insanoğlunun teknoloji kavramını kullandığı araç ve gereçlere gereksinim duyduğu duruma göre biçimlendirdiği kavramdır. İlk çağlardan yani bilinçlenme devriminden tarım devrimine kadar teknolojik değişim insanların hükmettiği bir kavram iken tarım devrimi, artık teknolojinin insanlara hükmetmeye başladığı kavram olmaktadır. Bu hükmetme daha sonraları Sanayi Devrimi ile evrilleşerek buharın itici güç olarak keşfinden sonra makineleşme (Sanayi 1.0), elektriğin bulunması ile içten yanmalı motor sistemi (Sanayi 2.0) ve daha sonrası ise işin içine bilgisayarın girmesi ile dijital teknoloji kavramı (Sanayi 3.0) kronolojik olarak gelişim göstermektedir. Günümüzde ise çağımızın teknolojisi sayılan Sanayi 4.0 ile tüm bu anlatılan teknolojik devrimlere tamamen yabancıl olarak insan kavramı yerine işin içine yapay zekâ kavramını sokarak üretimi de hizmeti de makinelerin hem de akıllı makinelerin yörüngesine bırakmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması yapılarak, ilk çağlardan itibaren üretim-tüketim modeli yapısının değişmesi ile birlikte teknolojinin de değişmesi ele alınmış, bunun işletme ve sektörlere ekonomik etkileri kronolojik olarak vurgulanmıştır.