Risk Analysis with Fine-Kinney Method in Ceramic Factory


Kayabaşı R., Cündübeyoğlu İ.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.35, pp.633-642, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Businesses must make mass production and produce economical products in order to compete in the job market. For this reason, mass production is carried out by using mechanical systems in enterprises. Employees engage in dangerous behaviors or encounter dangerous situations during production processes. This makes it necessary to carry out risk analysis and update it over time. In this study, a risk analysis was made using the Fine-Kinney method in the ceramic factory where 40 workers work. In the analysis, hazards numbers and risk values were determined. According to the sources of danger, it was examined before and after the prevention plan. By comparing the risk numbers and values with each other, the sources with a high-risk average are specified. Document, mechanical and electrical hazard sources are in the first place among all sources of danger in terms of the number and value of hazards. According to the risk assessment outcome scale, the intolerable risk was 2.17%, the high risk was 13.05%, the important risk was 77.18%, and the probable risk was 7.60%. When a precautionary plan is implemented in the enterprise, an improvement of 86.40% is achieved. The risk values, which are high compared to the current situation, decrease to acceptable levels after corrective and preventive actions. For this reason, the risks determined as a result of the risk analysis should be examined by all members of the workplace organization and preventive activities should be carried out in order of priority.

İşletmeler iş piyasasında rekabet edebilmek için seri üretim yapmak ve ekonomik ürünler üretmek zorundadır. Bu nedenle işletmelerde mekanik sistemler kullanılarak seri üretim yapılmaktadır. Çalışanlar, üretim süreçlerinde, tehlikeli davranışlar yapmakta veya tehlikeli durumlarla karşılaşmaktadır. Bu durum risk değerlendirmesinin yapılmasını ve zamanla güncellenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada 40 çalışanın bulunduğu seramik fabrikasında Fine-Kinney yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmede tehlike sayıları ve risk değerleri belirlenmiştir. Tehlike kaynaklarına göre, önlem planı öncesi ve sonrası incelenmiştir. Risk sayıları ve değerleri birbirleriyle kıyaslanarak risk ortalaması yüksek çıkan kaynaklar belirtilmiştir. Doküman, mekanik ve elektrik tehlike kaynakları tüm tehlike kaynakları arasında tehlike sayısı ve değeri açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Risk değerlendirmesi sonuç ölçeğine göre tolerans gösterilemez risk %2.17, esaslı risk %13.05, önemli risk %77.18 ve olası risk %7.60 oranında çıkmıştır. İşletmede önlem planı uygulandığında %86.40 oranında iyileşme sağlanmaktadır. Mevcut duruma göre yüksek çıkan risk değerleri düzeltici ve önleyici faaliyetler sonrasında kabul edilebilir seviyelere düşmektedir. Bu nedenle risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen riskler işyeri örgütünün tüm üyeleri tarafından incelenerek önleyici faaliyetler öncelik sırasına göre yerine getirilmelidir.