Evaluation of Destination Competitiveness of the Cappadocia Region from the Stakeholders Perspective


Akın M. H., Karamustafa K., Öztürk Y.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.443-458, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The fact that technological developments make international tourism movements easier and faster, also provide the opportunity to access information about destinations more easily attract the destinations to a more intense competitive environment at the regional, national and international levels. Therefore, the importance of research for the evaluation of destination competitiveness is increasing. In this line, this study aims to evaluate the competitiveness of the destinations offering a single product or limited number of products on cultural tourism in terms of many different stakeholders in the case of Cappadocia and to present original contributions to the relevant knowledge. For the purpose of this research, 277 questionnaires were gathered by making use of the sampling technique. As a result of the analysis, it has been observed that all factors of the Cappadocia Region have above average mean values and constitute the strengths of the Region in terms of destination competitiveness. On the other hand, it has been determined that the sub-expressions related to water, sports, recreational facilities and activities represent the weaknesses of the Region needed to be improved.

Teknolojik gelişimlerin uluslararası turizm hareketlerini daha kolay hale getirmesi ve destinasyonlarla ilgili bilgilere kolay ulaşabilme imkânı sunması, destinasyonları bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir rekabet ortamına çekmektedir. Dolayısıyla destinasyon rekabetçiliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, Kapadokya Bölgesi örneğinde kültür ağırlıklı tek veya sınırlı sayıda ürüne sahip olan destinasyonların rekabetçiliklerinin birçok farklı paydaş grupları açısından değerlendirilerek ilgili bilgi birikimine özgün katkıların sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, kolayda örneklem tekniğinden faydalanarak 277 anket formu toplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, Kapadokya Bölgesinin bütün faktörlerinin ortalamanın üzerinde değere sahip olduğu ve destinasyon rekabetçiliği bakımından bölgenin güçlü yönlerini oluşturduğu görülmüştür. Buna karşın faktörleri oluşturan alt ifadelerden su, spor, eğlence tesisleri ve faaliyetleri ile ilişkili ifadelerin ise bölgenin geliştirilmesi gereken zayıf yönlerini temsil ettiği saptanmıştır.