Jinekolojik kanser cerrahisi sonrası lenfödemi olan ve olmayan kişilerin fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Abakay H., Abdülrezzak Ü., Akbayrak T.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.8, no.3, pp.254-260, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, jinekolojik kanser cerrahisi sonrası lenfödem gelişen ve gelişmeyen kişilerde fiziksel aktivite düzeyi

ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya, jinekolojik kanser cerrahisi geçiren, alt ekstremitesinde lenfödemi olan, yaş ortalamaları 59,15±11,57 yıl

arasında değişen 60 kişi lenfödem grubu olarak ve jinekolojik kanser cerrahisi geçiren, alt ekstremite lenfödemi olmayan, yaş

ortalamaları 55,97±11,25 yıl arasında değişen 30 kişi ise lenfödem olmayan grup olarak katıldı. Lenfödem varlığının

değerlendirilmesi lenfosintigrafi ve çevre ölçümü ile yapıldı. Lenfödemi olan ve olmayan gruplardaki kişilerin fiziksel aktivite

düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa form), yaşam kaliteleri Lymph-ICF-LL ile değerlendirildi.

Bulgular: Lenfödemi olan ve olmayan gruplardaki kişilerin fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık

görülmedi (p0,05). Lenfödemi olan gruptaki kişilerin yaşam kalitesini değerlendirdiğimiz Lymph-ICF-LL’nin alt gruplarındaki

değerlerinin lenfödem olmayan gruba göre anlamlı şekilde yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Lenfödemi olan gruptaki kişilerin

fiziksel aktivite düzeyi ile Lymph-ICF-LL anketinin fiziksel fonksiyon skorları, hareketlilik skorları, yaşam alanları skorları ve

toplam skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde orta düzeyde ilişki bulundu (r: -0,336, p<0,05). Bu ilişki,

lenfödem olmayan grupta bulunmadı (r: -0,114, p0,05).

Sonuç: Jinekolojik kanser sonrası lenfödemli bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında negatif yönde ilişki

olduğu sonucuna varıldı.