FINANCIAL INFORMATION MANIPULATION: A STUDY ON BIST INDUSTRIALS INDEX


Creative Commons License

Uzunoglu H., KARACAER S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.3, pp.547-563, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine which accounts are used for financial information manipulation applications by the companies in the BIST (Borsa Istanbul) industrials index. Among the financial information manipulation detection models, the M-Score model was used with some changes in the model variables in order to achieve this goal. For the distinction between companies that do and do not manipulate financial information, the Capital Markets Board Weekly Bulletins published between January 1, 2013 and December 31, 2015, and the company press releases published in the Public Disclosure Platform website at the same dates are used. It is observed that five out of eight independent variables in the model (days in receivables index, gross margin index, depreciation index, marketing, sales, general and administrative expenses index and ratio of the revenue to profit from continuing operations) give statistically significant results within the 95% confidence interval.
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarında hangi muhasebe hesaplarını kullandıklarını belirleyebilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için finansal bilgi manipülasyonu tespit modelleri arasında yer alan M-Skoru Modeli kullanılmış olmakla beraber modelde yer alan değişkenlerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Finansal bilgi manipülasyonu yapan ve yapmayan firma ayrımı için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.01.2013 ile 31.12.2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bültenleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinde yine aynı tarih aralığında yer alan firma bildirimlerine bakılmıştır. Yapılan analiz sonucu modelde yer alan sekiz bağımsız değişkenden beş tanesinin (ticari alacaklar endeksi, brüt kâr marjı endeksi, amortisman endeksi, pazarlama, satış ve dağıtım ile genel yönetim giderleri endeksi ve sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârının hasılata oranı) %95 güven aralığında istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir.