Dijitalleşen Tasarım Eğitiminde; Giyilebilir Teknolojiler Üzerine Bir İnceleme


Türkarslan E., Atılgan A.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2023, pp.555-561

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.555-561
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Design is the embodiment of ideas and thoughts planned in the mind in the physical world. In design, the environment of the design before the design, the traces of the design process, and the ecosystem that the design will bring gain priority. In this context, new inventions and different approaches respond to the needs of today’s contemporary world. In other words, the needs of everyday life are constantly updated with the intersection of art, science, and technology and experience development and transformation. In order to understand the new scope and media of design, it is necessary to follow the developments in these three main fields. The scope of design is rapidly expanding with the technologies that entered our lives with Industry 4.0 and the digitalizing world. Designers are trained to identify and meet future changes in line with these developments. Design education is also experiencing digital transformation and development, which is reflected in design practice.

In this study, digitalized design education is mentioned, and the “Wearable Technological Products” designed by students from different disciplines (architecture, engineering, and business administration) using digital design practices within the scope of the “Product Design & Fabrication” elective course in the 2020-2021 academic year are examined. The study proceeds in two parts: conceptual framework and design practices. The study aims to develop digital design tools for students to comprehend the new approach in digitalized design education and to be used in the idea development process. Students first brainstormed on how to improve and how to do it by identifying a current problem or deficiencies in wearable technology products that are currently in use. Then, sketches were made, and final products were obtained by adding their research on software in product design. In this context, product design ideas for a product used in daily practices or a current problem encountered were developed and sketches were drawn, and three-dimensional wearable technological product designs emerged.
Keywords: Wearable technological product, digital design education, design and technology.

Özet Tasarım zihinde planlanmış fikir ve düşüncelerin fiziksel dünyada somutlaşmış halidir. Tasarımda; tasarlanandan önce tasarlananın çevresi, tasarım sürecinin izleri tasarımın getireceği ekosistem öncelik kazanmaktadır. Bu bağlamda yeni buluşlar ve farklı yaklaşımlar günümüz çağdaş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bir başka deyişle gündelik yaşam gereksinimleri tasarımın sanat, bilim ve teknoloji kesişimiyle sürekli güncellenmekte ve gelişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Tasarımın yeni kapsam konu ve medyasını anlamak için bu üç ana alanda gerçekleşen gelişmeleri takip etmek gerekmektedir. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren teknolojiler ve dijitalleşen dünyada tasarımın kapsamı hızla genişlemektedir. Tasarımcılar da bu gelişmelere uygun olarak gelecekteki değişimleri belirlemek ve bunları karşılamak için eğitilmektedir. Tasarım eğitiminde de tasarım pratiğine yansıyan dijital dönüşüm ve gelişim yaşanmaktadır. Bu çalışmada, dijitalleşen tasarım eğitiminden bahsedilmiş, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında farklı disiplinlerden (mimarlık, mühendislik, işletme ve ekonomi) öğrencilerin “Product Design & Fabrication” seçmeli dersi kapsamında dijital tasarım pratikleri kullanarak tasarladıkları “Giyilebilir Teknolojik Ürünler” incelenmiştir. Çalışma kavramsal çerçeve ve tasarım pratikleri olmak üzere iki koldan ilerlemektedir. Çalışma ile dijitalleşen tasarım eğitiminde yeni yaklaşımın öğrencilerce kavranabilmesi ve fikir geliştirme sürecinde kullanılması için dijital tasarım araçları geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler öncelikle güncel bir sorun ya da mevcut kullanımı olan giyilebilir teknolojik ürünlerdeki eksikleri tespit ederek nasıl geliştirebilirim ve nasıl yapabilirim soruları üzerinden beyin fırtınası gerçekleştirmiştir. Daha sonra eskiz çalışmaları yaparak ürün tasarımında yazılımla ilgili araştırmalarını da eklemiş ve sonuç ürünler elde edilmiştir. Bu bağlamda gündelik pratiklerde kullanılan bir ürün veya karşılaşılan bir güncel soruna yönelik ürün tasarım fikirleri geliştirilmiş ve eskizler çizilmiş ve üç boyutlu giyilebilir teknolojik ürün tasarımları ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Giyilebilir teknolojik ürün, dijital tasarım eğitimi, tasarım ve teknoloji.