ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN YETERSİZLİĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI


Creative Commons License

Deniz S., Karabulut R.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.22, no.87, pp.1224-1239, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırma özel eğitim ve çocuk gelişimi bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği olan öğrencilerle ilgili zihinsel imgelerini (metafor) ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmaya, 116 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmış ve katılımcılar amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının, özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği olan çocuklarla ilgili metaforları açık uçlu anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle ilgili toplam 39 metafor ürettiği ve sıklıkla ifade etmiş oldukları ilk 5 metaforun sırasıyla çiçek, ağaç, araba, gökkuşağı ve yıldız olduğu bulunmuştur. Özel eğitim öğretmen adaylarının zihin yetersizliği olan öğrencilerle ilgili toplam 33 metafor ürettiği ve sıklıkla ifade etmiş oldukları ilk 5 metaforun sırasıyla çiçek, bebek, araba, insan ve su olduğu belirlenmiştir. Araştırmada çocuk gelişimi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle ilgili toplam 35 metafor ürettiği ve sıklıkla ifade etmiş oldukları ilk 5 metaforun sırasıyla çiçek, kitap, çocuk, güneş ve gökkuşağı olduğu bulunmuştur. Çocuk gelişimi öğretmen adaylarının zihin yetersizliği olan öğrencilerle ilgili toplam 30 metafor ürettiği ve sıklıkla ifade etmiş oldukları ilk 5 metaforun sırasıyla çiçek, temiz, kitap, kuş ve sevgi olduğu belirlenmiştir.

This research was conducted to reveal the mental images (metaphor) of prospective teachers studying in special education and child development departments about students with special learning difficulties and intellectual disabilities. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. 116 preservice teachers voluntarily participated in the study and the participants were selected according to the purposive sampling method. In the study, metaphors of teacher candidates about children with special learning difficulties and intellectual disabilities were obtained by using an open-ended questionnaire. The obtained data were evaluated by content analysis technique. As a result of the research, it was found that special education teacher candidates produced a total of 39 metaphors about students with special learning difficulties, and the first 5 metaphors they frequently expressed were flower, tree, car, rainbow and star, respectively. It was determined that special education teacher candidates produced a total of 33 metaphors about students with intellectual disabilities, and the first 5 metaphors they frequently expressed were flower, baby, car, human and water, respectively. In the study, it was found that the child development teacher candidates produced a total of 35 metaphors about students with special learning difficulties, and the first 5 metaphors they frequently expressed were flower, book, child, sun and rainbow, respectively. It was determined that the child development teacher candidates produced a total of 30 metaphors about students with intellectual disabilities, and the first 5 metaphors they frequently expressed were flower, clean, book, bird and love, respectively.