SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN THE CONTEXT OF DEMOCRACY


Oğuzhan M.

ASEAD 11. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Lausanne, Switzerland, 20 - 22 May 2023, pp.1083-1090

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lausanne
  • Country: Switzerland
  • Page Numbers: pp.1083-1090
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Democracy, which has an important place in the history of humanity, traces its historical origins back to Ancient Greek Athens. Democracy is formed by the combination of "demos" meaning people in Ancient Greece and "kratia", "kratos" meaning administration, power. As a result of the combination of these two concepts, "demokratia", which means "people's government", was born. The fact that this concept, whose origins date back to the 5th century BC, is still a system in use in the 21st century has made democracy academically interesting. Democracy, on which many studies and definitions have been made, is essentially based on the rule of a limited majority limited by minority rights through electoral procedures and the transfer of power through representation. It is important for the applicability of democracy that people have a say over the living space in which they will rule, have a better quality of life and take an active role in determining many policies based on this. Although its origins are not as old as democracy, the concept of sustainable development has become one of the most talked about concepts of the 21st century. This concept, which is based on the sustainability of development and focuses on the interaction of environmental, economic and social dimensions and the sustainability of the balance between them, makes its presence felt in every field. Along with the historical development of sustainable development, the goals published in certain years and the setting of new goals according to the implementation status of these goals have created an area to be addressed in the context of democracy. The relationship between sustainable development goals and democracy is related to both the human-centered perspective of the goals they emphasize and the steps that can pioneer the developments in societies and participation mechanisms while increasing the quality of human life as a whole. From this point of view, the aim of this study is to reveal the relationship between sustainable development goals and democracy from the perspective of democracy.

 

Keywords: Democracy, Sustainable Development, Sustainable Development Goals

İnsanlık tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan demokrasinin, tarihsel açıdan kökenleri Antik Yunan Atina’sına kadar uzanmaktadır. Demokrasi, Antik Yunan’da halk anlamına gelen “demos” ve yönetim, iktidar anlamına gelen “kratia”, “kratos”un birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu iki kavramın birleşmesi sonucunda “halk yönetimi” anlamına gelen “demokratia” doğmuştur. Kökenleri MÖ. 5. yüzyıla kadar uzanan bu kavramın 21. yüzyıla gelindiğinde halen kullanılan bir sistem olması demokrasiyi akademik anlamda ilgi çekici kılmıştır. Üzerine pek çok çalışmanın yapıldığı,  tanımlamaların yer aldığı demokrasi esasen, azınlık haklarıyla sınırlandırılmış, sınırlı çoğunluğun seçim usulleriyle yönetimine, iktidarın temsil yoluyla devredilmesine dayalıdır. İnsanın kendi hüküm süreceği yaşam alanı üzerinde söz hakkının olması, daha iyi bir yaşam kalitesi içerisinde bulunması ve buna dayalı pek çok politikanın belirleyicisi olup aktif rol alması demokrasinin uygulanabilirliği açısından önem teşkil etmektedir. Kökeni demokrasi kadar eskiye dayanmasa da sürdürülebilir kalkınma kavramı 21. yüzyılın en çok konuşulan kavramlardan biri halini almıştır. Kalkınmanın sürdürülebilirliği üzerine kurulu, çevresel, ekonomik, toplumsal boyutların birbiriyle etkileşimi ve aralarındaki dengenin sürdürülebilirliğine odaklanan bu kavram, her alanda varlığını hissettirmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimi ile beraber belirli yıllar içerisinde yayınlanmış olan hedefler ve bu hedeflerin uygulanma durumlarına göre yeni hedeflerin belirlenmesi demokrasi bağlamında ele alınacak bir alan oluşturmuştur. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin demokrasi özelindeki ilişkisi ise, hem vurguladıkları amaçların insan merkezli bakış açısına sahip olması hem de topyekûn insan yaşam kalitesini artırırken toplumlar arasındaki ve katılım mekanizmalarındaki gelişmelere öncü olabilecek adımların atılmasıyla ilgilidir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı demokrasi perspektifinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin demokrasi ile ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri