"Şeker Pancarı Tarımında Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", "Childiren Affected By Sezonal Agricultural Migration In Sugar Beet Farming"


PEKŞEN AKÇA R., İLBAŞ A. İ.

"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium", "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu", Turkey, pp.93-97

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-97
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, sugar beet production in seasonal farm workers’ children attitude exhibited toward the children of the region and the problems they encountered and future planned and carried out in order to determine the analysis. The material of the research is consisted of 206 volunteer workers (154 boys, 52 girls) work as seasonal agricultural workers in July in 2012. In the research as a vehicle of gathering data, 63 items ‘Analysis of the Future Survey’ and 11 items Personal Information Form” developed by the researchers are applied. As a result of the research %71,4 of children not benefit from educational facilities in this region, %75,2 Search for training of regional transitions and %96,1 children not living the excitement of rationing, % 47,6 of children in the region with friends in tents set up rather than, %88,3 working in sugar beet production of seasonal workers don’t believe rejected by the people of the region. %85,4 of workers when these children don’t obey themselves, beat and pull the ears them, all children (%100) when working parents that stated that they are forced to look at brothers and sisters. Keywords: Seasonal Workers Children, Children In The Tent, Child Labors
Bu çalışma şeker pancarı üretiminde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan işçilerin çocuklarının bölgede yaşadıkları sıkıntılar ve ailelerin çocuklarına karşı sergiledikleri tutum ve gelecek analizlerini ortaya koymak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini Afyon İli Ekinova Köyünde 2012 yılı Temmuz ayında bölgeye mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gelen, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 206 ( 154= E, 52=K) işçi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 63 sorudan oluşan “Gelecek Analizi Anket” formu ve 11 sorudan oluşan “ Kişisel Anket” formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların %71.4’ü eğitim-öğretim olanaklarından bu bölgede yararlanamadığını , %75.2’si bölgesel geçişlerde eğitimlerine ara verdiğini ve % 96.1’i çocuklarını karne heyecanı yaşayamadığını, çocukların % 47.6’sı bölgedeki çocuklar yerine çadırdaki çocuklarla arkadaşlık kurduğu, şeker pancarı üretiminde çalışan mevsimlik işçilerin %88.3’ü bölge halkı tarafından dışlandıklarını düşünmemektedir. İşçilerin %85.4’ü çocukları söz dinlemedikleri zaman onları dövüp kulaklarını çektiklerini, çocukların tamamının (% 100) anne ve babası çalışırken kardeşlerine bakmaya mecbur olduklarını belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Mevsimlik İşçi Çocuklar, Çadırdaki Çocuklar, Çocuk İşçiler