A STUDY OF RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF KAYSERI YAMULA DAM AREA


Creative Commons License

Bektaş İ.

II. International Congress on Art and Design Research, Kayseri, Turkey, 20 - 21 June 2022, pp.302-326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.302-326
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Rural areas have an extremely important place in meeting vital needs. Especially
since the 1950s, there have been migrations from villages to domestic and abroad. Rural areas
have been emptied due to the migrations that have occurred, only the elderly population and
those who earn their living from agriculture and animal husbandry are left, the settlements
have turned into ruins. In the past time, the number of buildings built in the countryside has
increased uncontrollably with the mechanization of agriculture and feeding more animals,
spending their retirement in their villages and building new buildings for weekend picnics. This
situation causes various environmental problems. With this study, it is aimed to determine the
development of construction in rural areas and to develop solutions for the problems and
problems that may arise due to development. As a field study, a case study was conducted in
12 rural settlements located around the Yamula Dam Lake area in Kayseri province. In this
context, cadastre sheets and zoning plans were obtained from the relevant institutions. With

303
the TKGM Parcel Inquiry Application on the existing plans, the development of the urban
development in rural areas was examined by processing the land and building information
through Google Earth program. In addition, observations were made in these 12 rural
settlements and the situation was determined by interviewing the headman and people who
have detailed information about the region. It is hoped that the study will contribute to the
literature and contribute to future studies.

Kırsal alanlar yaşamsal ihtiyaçların karşılanması noktasında son derece önemli bir yere
sahiptir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren tarımda makineleşme, tarımda yaşanan yapısal
sorunlar, kentlerin eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlarda daha iyi imkanlar sunması gibi
nedenlerle Türkiye’de bulunan köylerden yurtiçi ve yurtdışına göçler meydana gelmiştir. Bu
göçler sonucu kırsal nüfusta düşüş meydana gelmiş, birçok yapı ve yerleşim yıkılma tehlikesi
ile karşı karşıya kalmıştır. 2000’li yıllardan itibaren tarımda makineleşme ve daha fazla hayvan
besleme, emekliliğini köylerinde geçirmek ve hafta sonu piknik yapmak için gidip gelenlerin de
yeni yapı inşa etmeleri ile kırsalda inşa edilen yapı sayısı kontrolsüz bir şekilde artmıştır. Bu
durum çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışma ile kırsal alanda yapılaşmanın
gelişiminin tespiti, gelişmeye bağlı ortaya çıkacak sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Alan çalışması olarak Kayseri ili Yamula Barajı göl sahası
etrafında bulunan 12 kırsal yerleşim alanında bir durum incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda
ilgili kurumlardan kadastro paftaları ve imar planları temin edilmiştir. Mevcut planlar üzerine
TKGM Parsel Sorgulama Uygulaması ile Google Earth programı üzerinden arazi ve yapı
bilgileri işlenerek kırsal alanda yapılaşmanın gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu 12 kırsal yerleşim
alanında gözlem yapılıp, muhtar ve bölge hakkında detaylı bilgiye sahip kişilerle görüşmeler
yapılarak durum tespiti yapılmıştır. Çalışma ile literatüre katkı sunulması daha sonra yapılacak
çalışmalara katkıda bulunulması umulmaktadır.