Liderlik tarzlarının bibliyometrik analizi


Creative Commons License

Baynal Doğan T. G., Doğan S., Aykan E.

Erciyes akademi, vol.35, no.1, pp.161-189, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Erciyes akademi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.161-189
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Leadership concept is a research field that takes place in the literature as the area of interest of researchers from past to present. As a result of changes in organizations and employee expectations, the concept of leadership is constantly developing and different leadership styles enter the literature. Among these leadership styles, ethical leadership, visionary leadership, charismatic leadership, transformational leadership, servant leadership, transactional leadership and authentic leadership are frequently preferred in the literature. The aim of the study is to make a bibliometric analysis of the articles published in the international literature especially regarding these leadership styles, which have a  tendency to increase since 2009, with various parameters. In accordance with this purpose, the articles published in SSCI, SCI-EXPANDED and A & HCI citation indexes on the Web of Science database between 1975 and 2020 were examined and the data obtained were mapped with VOSviewer 1.6.15 software version. As a result of the analysis, it was determined that the journal with the most articles on the mentioned leadership styles was "Leadership Quarterly", while the journal with the most citations was "Journal of Applied Psychology". In terms of the number of citations, Shamir, House and Arthur (1993) 's work was the most cited article, while the most cited researcher in the author co-citation network was Bass. The most used keyword within the scope of the articles examined is transformational leadership as well as it has been determined that this keyword has an intense relationship with transactional leadership. When the country-institutional cooperation is examined, the United States of America leads the countries and Erasmus University leads the institutions. Key Words: Leadership, Leadership Styles, Bibliometric Analysis

Liderlik kavramı geçmişten günümüze araştırmacıların ilgi alanı olarak literatürde yer bulan bir araştırma sahasıdır. Örgütlerde ve çalışan beklentilerinde yaşanan değişimler neticesinde liderlik kavramı sürekli gelişerek farklı liderlik tarzları literatüre girmektedir. Bu liderlik tarzlarından etik liderlik, vizyoner liderlik, karizmatik liderlik, dönüşümcü liderlik, hizmetkar liderlik, etkileşimci liderlik ve otantik liderlik literatürde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 2009 yılından bu yana artış eğilimi gösteren bu liderlik tarzları ile ilgili uluslararası alanyazında yayımlanan makalelerin çeşitli parametrelerle bibliyometrik bir analizini yapmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1975-2020 yılları arasında Web of Science veri tabanı üzerinde SSCI, SCI-EXPANDED ve A&HCI atıf indekslerinde yayımlanmış makaleler incelenerek elde edilen veriler VOSviewer 1.6.6 yazılım versiyonu ile haritalandırılmıştır. Analiz sonucunda bahsi geçen liderlik tarzları ile ilgili en fazla makalenin yayımlandığı dergi “Leadership Quarterly” iken en fazla atıf alan dergi “Journal of Applied Psychology” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Atıf sayısı bakımından Shamir, House ve Arthur (1993)’un çalışması en fazla atıf alan makale iken, yazar ortak atıf ağında en fazla alıntılanan araştırmacı Bass olmuştur. İncelenen makaleler kapsamında en fazla kullanılan anahtar kelime dönüşümcü liderlik olmakla birlikte bu anahtar kelimenin etkileşimci liderlik ile yoğun ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Ülke kurum işbirliği incelendiğinde ise ülkelere Amerika Birleşik Devletleri, kurumlara ise Erasmus Üniversitesi öncülük etmektedir. Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Bibliyometrik Analiz