THE EFFECT OF FLEXIBLE WORKING ON WORK-LIFE BALANCE, JOB SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE BANKING SECTOR


Creative Commons License

Aykan E., Kaçik S.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.40-64, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Organizations have increased their productivity by not only paying attention to financial values, but also giving the necessary value and importance to existing human resources and have begun to strive to retain qualified employees. To this end, they have developed a strategic orientation in order to increase their preferability as an organization. One of the different strategies implemented is to implement flexible working practices. It has been suggested that flexible working is a beneficial tool for employees in the process of establishing work-life balance, increasing their level of job satisfaction, and improving their performance. In this study, the effect of flexible working on work-life balance, job satisfaction and job performance were examined. The research was carried out within the scope of bank employees in Ankara province and was carried out using a field research pattern of quantitative methods. According to the results obtained from this study, it has been determined that flexible working has a significant and positive effect on work-life balance. In addition, it has been found that flexible working significantly and negatively affects job satisfaction and job performance. In this direction, it is thought that the results obtained, and the entire study will contribute to filling the gap in the relevant literature. On the other hand, it is also aimed that this research will be a source of information on issues related to the sector by allowing applications in the banking sector to be questioned.

Örgütler, yalnızca mali değerlere önem göstermeyerek, mevcut insan kaynağına gerekli değeri ve önemi vererek verimliliklerini artırmış ve nitelikli işgörenlerini elde tutma çabasına girişmişlerdir. Bu amaçla, bir örgüt olarak tercih edilebilirliklerini artırmak için stratejik bir yönelim geliştirmişlerdir. Uygulanan farklı stratejilerden biri de esnek çalışma uygulamalarını hayata geçirmektir. Esnek çalışmanın, işgörenlerin iş-yaşam dengelerini kurma sürecinde, iş tatmini düzeylerini artırmalarında ve performanslarını iyileştirme konusunda fayda sağlayıcı bir araç olduğu öne sürülmüştür. Bu araştırmada, esnek çalışmanın iş-yaşam dengesi, iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, Ankara ilindeki banka çalışanları kapsamında gerçekleştirilmiş olup, nicel yöntemlerden saha araştırması deseni kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, esnek çalışmanın iş-yaşam dengesini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, esnek çalışmanın, iş tatmini ve iş performansını anlamlı bir şekilde ve negatif yönde etkilediği bulgulanmıştır. Bu doğrultuda, elde edilen sonuçlar ile araştırmanın bütününün, ilgili literatürdeki boşluğu doldurarak katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Diğer yandan, bu araştırmanın, bankacılık sektöründeki uygulamaların sorgulanmasına imkân vererek, sektöre ilgili konularda bilgi kaynağı olması da hedeflenmiştir.