A Research Study In Ordu Province On The Opinions Of Accounting Professionals For The Issues Pertaining To Independent Audit That Are Covered In Turkish Commercial Law No.6102


Creative Commons License

Özulucan A., Keleş D., Arslan S.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.9, no.1, pp.25-48, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Users of information require reliable and accurate information in order to make healty decisions about the business loans. The most important tool in maintaining the reliability of the information is independent audit. Recently, auditing scandals in United States of America and some other countries caused a decline in confidence in the independent audit of financial information users. In order to re-establish that confidence in the results of the independent audit, in many countries radical arrangements were made and a new control mechanisms have been created. In this context, also in our country, some changes have been made in the current Turkish Commercial Law. Passing a long legislative process with the name of the new law came into force on 1 July 2012. With this law, a mandatory control system is introduced taht covers capital companies. Moreover, by the Legislative Decree No. 660 dispersed structure of independent audit oversight eliminated and identify the auditing standards and to conduct an independent audit oversight Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Board which is the only competent authority has been formed. Within the study of these developments the general boundary of the independent audit has been drawn the innovations that brought about audit by Turkish Commercial Law's Code No. 6102 and given place to the independent audit oversight arrangements Legislative Decree No. 660. A questionnaire survey has been conducted on accounting profession for this purpose. According to questionnaire survey, it was concluded that arrangements are generally true and required for accounting professions.

Bilgi kullanıcıları, sağlıklı kararlar alabilmek için işletmeyle ilgili şeffaf, doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgilerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun sağlanması noktasında, bağımsız denetim en önemli araçtır. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ortaya çıkan denetim skandalları, bilgi kullanıcılarının bağımsız denetime olan güvenlerini kaybetmelerine neden olabilmektedir. Bağımsız denetime olan güvenin yeniden sağlanması amacıyla birçok ülkede düzenlemeler yapılarak, yeni denetim sistemleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede Türkiye’de de ticari hayata yön veren mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Uzun bir yasalaşma süreci geçirerek hazırlanan yeni kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu adıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile birlikte sermaye şirketlerini konu alan zorunlu bir denetim sistemi getirilmiştir. Ayrıca, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bağımsız denetimin gözetimindeki dağınık yapı ortadan kaldırılarak, bağımsız denetimin gözetimini yapmak ve denetim standartlarını belirlemek üzere tek yetkili otorite olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde yapılan bu araştırmanın amacı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime yönelik getirdiği yeniliklerin ortaya konulması ve bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek meslek mensuplarının, yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Ordu ilinde faaliyet gösteren meslek mensupları üzerine anket araştırması yapılmıştır. Anket verilerinin analiz sonuçlarına göre meslek mensuplarının genel olarak yapılan düzenlemelerin doğruluğundan ve gerekliliğinden yana oldukları sonucuna ulaşılmıştır.