ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNDE UYKU KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER


Özdemir C., Öztürk A.

17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Edirne, Turkey, 20 - 24 October 2014, pp.994-995

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.994-995
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: İnsanın varlığını sürdürebilmesi için karşılanması gereken temel gereksinimlerden biri de hiç şüphesiz ki ‘uyku’dur. Uykunun yetersiz olması ya da kalitesinin bozulması, bireylerde fiziksel veya duygusal çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Sağlık personeli zaman zaman vardiyalı ya da düzensiz çalışabilen ve bu nedenle uyku kalitelerinin bozulma ihtimali yüksek olan bir gruptur. Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi hastanelerinde çalışan hekim dışı sağlık personelinin uyku kalitesinin ne düzeyde olduğu ve bu durumu etkileyebilecek bazı faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki 5 hastanede görev yapan 933 hekim dışı sağlık personelinde, Eylül 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini hastanelerde çalışmakta olan toplam 1323 hekim dışı sağlık personeli oluşturmaktadır. Çalışmada örnekleme yapmadan evrenin tamamının alınması düşünülmüş, ancak çalışmaya katılmayı kabul etmeyen veya izinli/raporlu olan 390 kişi hariç tutulduğunda toplam 933 kişiye ulaşılmıştır (574 hemşire, 37 eczacı/diyetisyen, 39 biyolog/kimyager, 162 sağlık teknikeri/teknisyeni ve 121 laboratuar personeli). Veriler; demografik ve bireysel özellikleri içeren bir anket formu, Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği (PUKÖ) ve Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanılarak yüzyüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmış olup, p<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 31.3±6.2 yıl olup, % 76.3’ünü kadın, % 23.7’sini erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Araştırmadaki katılımcıların yarıdan fazlasını (% 61.5) hemşireler oluşturmaktadır. Grubun yaklaşık yarısının çalışma süresi 5 yıldan daha az olup, % 56.8’i gece gündüz değişen vardiyalı şekilde çalışmaktadır, bireylerin % 62.8’i son bir ayda nöbet tuttuğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarında halen sigara içenlerin oranı % 25.1 (erkeklerde % 49.3, kadınlarda % 17.9), alkol kullananların oranı ise % 4.8 (erkeklerde % 16.3, kadınlarda % 1.3) olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların BKİ hesaplanması sonucu, % 39.3’ü hafif şişman/obez olarak değerlendirilmiştir. Bireylerin % 70.0’inin uykuya hazırlık aşamasında çeşitli alışkanlıkları bulunmaktadır, en fazla belirtilen alışkanlıklar kitap okuma ve müzik dinlemedir. Araştırma grubunun % 88.1’i gece uyku ortamında herhangi bir uyarandan rahatsız olduğunu ifade etmiştir, uyku ortamında rahatsızlık hissedenlerin % 79.9’u gürültüden, % 65.2’si ise ışık/aydınlıktan rahatsız olmaktadır. Çalışmaya katılanların Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları 7.96 ± 3.57 olup, beş ve daha yüksek puan alanların yani uyku kalitesi kötü olanların oranı % 72.6 olarak bulunmuştur. Uyku kalitesinin; 35 yaş ve altında olanlarda, kadınlarda, evli olmayanlarda, hemşirelerde, dahili bölümler ve acil serviste çalışanlarda, 5 yıl ve altı çalışma yılına sahip olanlarda, gece ve gündüz değişen vardiya sistemi ile çalışanlarda, haftada 41 saat ve üstü çalışanlarda, gece nöbeti tutanlarda, evde bakıma muhtaç bir yakını olanlarda, genel sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerde, kahve tüketenlerde, gece 3 bardak ve üstü çay tüketimi olanlarda, düzenli egzersiz alışkanlığı olmayanlarda, gündüz uyuma alışkanlığı olanlarda ve yatmadan önce bir şeyler yeme-içme alışkanlığı olan bireylerde daha kötü olduğu saptanmıştır (p<0.05). Uyku kalitesi kötü olan bireylerde gündüz uykululuk durumunun daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Hekim dışı sağlık personelinde uyku kalitesinin kötü olma oranları oldukça yüksek olup; riski daha yüksek saptanan (çay-kahve tüketimi yüksek olan, egzersiz yapmayan, yatmadan bir şeyler atıştıran vb) gruplara yönelik eğitimlerle ve özellikle vardiyalı çalışma, gece nöbetleri ya da uzun çalışma saatleriyle ilgili yönetimlerce yapılacak düzenlemelerle daha iyi uyku kalitesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanları, Hemşire, Uyku kalitesi, Pittsburgh uyku kalite ölçeği, Epworth Uykululuk Ölçeği