Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkularına Yönelik Aile Görüşleri


Creative Commons License

Alisinanoğlu F., Karabulut R., Türksoy E.

ULUSLARARASI BEŞERİ BİLİMLER VE EĞİTİM DERGİSİ (IJHE), vol.6, no.14, pp.547-568, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünya genelinde 2020 yılı mart ayında ortaya çıkan covid-19 pandemi süreci ile ülke yönetimleri salgının önüne geçmek için çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Bun önlemler içerisinde okulların tatil edilmesi ve belirli yaş gruplarının sosyal izolasyonudur. Türkiye’de benzer önlemler alınmıştır. Önce tüm kademelerde eğitim veren resmi ve özel okullar tatil edilmiş ve uzaktan eğitime başlatılmış, sonrasında 20 yaş altı çocuklara sosyal izolasyon uygulanmıştır. Birden ortaya çıkan salgın bireylerin sosyal hayatında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişimin ruhsal yapılar üzerinde de etkisi olduğu görüşmüştür. Bu araştırma pandemi sürecinde sosyal izolasyona maruz bırakılan okul öncesi çocukların yaşadıkları korkuların belirlenmesi ve bu bağlamda ailelerin nasıl çözüm yolları ürettiklerinin tespitini amaçlamaktadır. Araştırma temel nitel araştırma yöntemi ile yapılandırılmıştır. Araştırma katılımcıları okul öncesi kurumlarda öğrenim gören çocuğu olan 34 ailedir. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formları ile internet aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma bulgularında çocukların yaşadıkları korkuların öfke nöbeti, nedensiz ağlama, hırçınlık ve bağırma olduğu görülmüştür. Karşılaşılan sorunlara yönelik ailelerin bir kısmının yanıltıcı bilgilendirmeler yaptığı görülmüştür. Araştırma bulgu ve sonuçları makale içerisinde detaylandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, sosyal izolasyon, çocukluk dönemi korkuları.