Lider-Üye Etkileşimi İle Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Kişi-İş Uyumunun Moderatör Rolü


Harmancı Y., Bayram A., Demirtaş Ö., Karaca M.

19.ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.442-449

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.442-449
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of leader-member excahnge on organizational commitment, turnover intention and organizational citizenship behaviors. In addition, it was examined whether person-job fit plays a moderator role in these relationships. For this purpose, a survey was conducted with face-to-face interviews with 483 employees through layered sampling from various firms operating in Kayseri. The results of the study were found to support the established hypotheses. In other words, it was concluded that the leader-member excahnge has a positive effect on organizational commitment and organizational citizenship and it negatively affects the turnover intention. In addition, hierarchical regression analysis was used to test the moderating effect of person-job fit. It was found parallel to the established hypotheses that person-job fit has a moderator role in the relationships between leader member exchange and organizational commitment, organizational citizenship behavior, and turnover intention.  

Keywords: Leader-Member Exchange, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviors, Turnover Intention   

Bu çalışmanın amacı lider üye etkileşiminin örgütsel başlılık, işten ayrılma niyeti ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. İlave olarak, birey-iş uyumunun da bu ilişkilerde aracılık rolü üstlenip üstlenmediği araştırılacaktır. Bu amaca yönelik Kayseri ilinde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerden katmanlı örnekleme yoluyla 483 kişi ile yüz-yüze görüşmeler yoluyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları kurulan hiptezleri destekler nitelikte bulunmuştur. Yani, lider üye etkileşiminin örgüsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu, işten ayrılma niyetini ise negatif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, birey-iş uyumunun düzenleyici etkisini test etmek için yapılan hiyerarşik regresyon analizleri de mevcut hipotezler doğrultusunda birey-iş uyumunun; lider üye etkileşimi ve örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti ilişkilerinde düzenleyici rolde yer aldığını ortaya çıkarmıştır.  Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İşten Ayrılma Niyeti