ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN DİNAMİK BİR ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Saatçi M., Dumrul Y.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.1-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper we investigate the causal relationship between electricity consumption and economic growth for Turkey, using Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) and Fully-Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), for Turkey covering the period 1960 to 2008. Both DOLS and FMOLS results suggest that electricity consumption is an effective factor on economic growth. Coefficients obtained by both methods are quite close to each other. Their results show that, in the long run, a 1% rise in electricity increases the economic growth by 0.33-0.37%

Bu çalışmada 1960-2008 verileri ile Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS) ve Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS) kullanılarak Türkiye için elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Hem FMOLS hem de DOLS sonuçları Türkiye’de elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde etkili bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki yöntemle elde edilen katsayılar birbirine oldukça yakındır. Çalışma sonuçları, uzun dönemde, elektrik tüketimindeki %1’lik artışın ekonomik büyümeyi %0.33-%0.37 oranında artırdığını göstermektedir