An Attemp Of Semiotic Reading On Cemal Sâfî's Tek Hece Poem


Bayram A.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.57, no.57, pp.1743-1755, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Text analysis, assay work is often progresses over years two different perspectives. First text author, living enviroment, growing enviroment, his story, the author's relative, his family lived in the time of political and social events, the place where the author lived, criteria such as the author's age based on the date that render the text is analyzed with consideration. The second is text-based approach is the analysis made. This approach is not taken into consideration external factors. Text taken center. Semiotic analysis method is based in the text. In this method indicators in the text (word or phrases) are referent expressed by these indicators, the structure of the text, isotopic and systematic structure, the use of sound, sometimes even punctuation marks are taken into consideration. They are treated as individual signs. Text "meaning chart" is intended to reach deep structures and discovered. Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, semiotics, such as Vladimir Propp have developed various methods to analyze the text. Some semiotics on this axis creating axis in the general application to all types of texts aimed at the text. Some have tried every text has made the assessment of the unique structure of the text itself and to evaluate the deep structure of each text to reveal its own solutions with semiotics.

This article Cemal Safi's “Tek Hece” the poem has been seen in the control of semiotic analysis method. In order to reach the deeper meaning beyond the superficial meaning of the text it has been made in the structure of a semiotic reading test. Signs, isotopes, the systematic structure, context has been uncovered by exposing the meaning charts of the text.

Keywords: Semiotics, Cemal Safi, semiotic analysis, Tek Hece, isotopes.

Metin çözümlemeleri, tahlil çalışmaları yıllardır genellikle iki farklı bakış açısı üzerinden değerlendirilmektedir. Birincisi metin yazarının yaşadığı ortam ve büyüdüğü ortam, başından geçenler, yazarın çevresi, ailesi, yaşadığı zamanın siyasi ve sosyal olayları, metni oluşturduğu tarihe göre yazarın yaşı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan tahlildir. İkincisi ise metin merkezli yaklaşımla yapılan tahlildir. Bu yaklaşımda göz önüne alınan, haricî unsurlar değildir. Metin merkeze alınır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi de metin merkezlidir. Bu yöntemde metindeki göstergeler (kelime ya da cümle), bu göstergelerin ifade ettiği göndergeler, metnin genel akışı, izotopik ve dizgesel yapı, seslerin kullanımı, bazen noktalama işaretleri bile göz önünde bulundurulur. Bunlar tek tek gösterge olarak ele alınır. Metnin “anlam haritası” ortaya çıkarılarak derin yapıya ulaşmak amaçlanır. Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Vladimir Propp gibi göstergebilimciler metinleri çözümlemek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bazı göstergebilimciler metin türlerinde genel eksenler oluşturup bu ekseni bütün metinlere uygulamayı amaçlamıştır. Bazıları ise her metni kendi içinde değerlendirip metnin kendine özgü yapısıyla ilgili değerlendirme yapmış ve her metnin kendine ait olan derin yapısını göstergebilimsel çözümlemeyle ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

Bu makalede Cemal Sâfi’nin “Tek Hece” adlı şiiri göstergebilimsel çözümleme yöntemlerinin ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Metnin yüzeysel anlamının dışında derin yapısındaki anlamlara ulaşılması amacıyla göstergebilimsel bir okuma denemesinde bulunulmuştur. Göstergeler, izotopiler (yerdeşlikler), dizgesel yapı ve bağlamlar açığa çıkarılarak metinde bulunan anlam haritaları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Cemal Sâfi, göstergebilimsel çözümleme, Tek Hece, izotopi.