The Opportunity of Distance Education in Higher Education and the Problems Encountered: Muş Alparslan University Faculty of Islamic Sciences Example


Creative Commons License

Aydın Y., Karasu T., Ülger E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.4, pp.1141-1159, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

To reveal the quality of distance education, which was caused by the Covid-19 epidemic and was started quickly and partially unprepared, will contribute to the improvement of the process. The purpose of this study is to demonstrate the efficiency of higher religious education given in virtual classrooms via Google Classroom based on the opinions of students and educational staff within the scope of distance education. The quantitative data of the study, which was designed in a mixed model, were obtained through a questionnaire from 440 students of the Faculty of Islamic Sciences at the University of Muş Alparslan University, and the qualitative data were collected from 9 students and 5 educational staff from the same faculty. The findings were analyzed using the Converging Parallel Pattern technique, which allows the qualitative and quantitative data to be evaluated together.In today's world, where instructional technologies are used more actively, it can be said that the technical infrastructure and knowledge of the stakeholders are insufficient, the contribution of education to the knowledge and skills of the students is limited, course materials should be developed, and faculty members should be competent in designing appropriate teaching for virtual classrooms. The Ethics Committee Permission Form of this study was approved by the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Muş Alparslan University with the decision numbered 24.06.2020-E.7109.

Kovid-19 salgınının yol açtığı hızlı ve kısmen de hazırlıksız bir şekilde geçilen uzaktan eğitimin niteliğini ortaya koymak, sürecin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; uzaktan eğitim kapsamında Google Classroom üzerinden sanal sınıflarda yapılan yüksek din öğretiminin verimliliğini öğrenci ve eğitimgörevlilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Karma modelde tasarlanan çalışmanın nicel verileri Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin 440 öğrencisinden anketle, nitel verileri ise aynı fakültenin 9 öğrenci ve 5 eğitim görevlisiyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Bulgular, nitel ve nicel verilerin birlikte değerlendirilmesine imkân veren Yakınsayan Paralel Desen tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretim teknolojilerinin daha aktif kullanıldığı günümüzde sağlıklı eğitim yapabilmek için paydaşların teknik alt yapı ve bilginlerinin yetersiz olduğu, eğitimin öğrencilerin bilgi ve becerilerine katkısının sınırlı olduğu, ders materyallerin geliştirilmesi gerektiği ve sanal sınıflara uygun öğretimin tasarlanması noktasında öğretim üyeleri yetkinleşmeleri gerektiği söylenebilir. Bu çalışmanın Etik Kurul izin Formu Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 24.06.2020-E.7109 numaralı kararıyla onaylanmıştır.