Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur’ân Tefsirinde Sahabenin Rey Yaklaşımı

Eskiyeni, sa.42, ss.851-880, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Dilinde İsm-i Fâil ve Kur’ân Bağlamında Manaya Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.77-111, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yakup Peygamberin Gözlerinin Akıbeti Konusunda Genel Bir Kabulün Tahlili

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.31, ss.73-111, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mahiyet ve Muhatap Açısından Mübhemâtu’l-Kur’ân

Dini Araştırmalar, cilt.21, sa.53, ss.55-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Tefsir Sorunu Olarak Mübhemât Üzerinden Kendini ve Ötekini Okumak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.131-173, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’ân’ın İdeolojik Yorumu Sorunua Genel Bir Bakış

Edebali İslâmiyat Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.61-83, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet ve Ahiliğin Kur’ânî Referansları

Tefsir Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.270-311, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’da Kable ve Ba’de Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi

bilimname, sa.34, ss.365-412, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klasik Osmanlı Dönemi Ufuk Eserlerinden Nesefî’nin Medârik’inde Te’vîl Olgusu ve Osmanlı Düşüncesine Katkıları

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Türkiye, 18 Ekim 2018 - 19 Ekim 2019, sa.1, ss.583-612

Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet ve Ahiliğin Kur’ânî Referansları

Uluslararası Ahilik Sempozyumu: XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri, Kırşehir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, sa.1, ss.567-598

Zenâdika’nin Kur’ân’da Tenâkuz İddiaları Bağlamında Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin Müşkilu’l-Kur’ân Yorumları

ERÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), Malatya, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018, ss.874-925

Kitap & Kitap Bölümleri

Nesefî Tefsirinde Ahkâm Ayetlerin Tefsiri

Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler II, Mürsel Ethem,Yusuf Topyay,Mehmet Akın,Ramazan Ünsal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.109-113, 2020

Süleyman Ateş’in Kur’ân’da Geçen Bazı Gaybî Konulara Bakışı

Tefsire Adanmış Bir Ömür Süleyman Ateş, Gökhan Atmaca,Ali Karataş, Editör, Fecr Yayınevi, Ankara, ss.273-302, 2020

İsmail Cerrahoğlu'na Göre Tefsir ve Müfessirin Meşruiyeti

Tefsire Adanmış Bir Ömür İsmail Cerrahoğlu, Gökhan Atmaca,Ali Karataş, Editör, Fecr Yayınevi, Ankara, ss.77-110, 2019

Kur'ân'ın Dilsel Yapısıyla İlgili Kavramlar

Tefsir Usulü, Ali Rıza Gül,Ali Karataş, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.89-140, 2019

Kur'an'ı Farklı Anlama ve Nedenleri

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2017