Örgüt Kültürünün Pazarlama Yeniliğine Etkisinde Çalışan Yaratıcılığının Aracılık Rolü: Bankacılık Sektörü Üzerine Araştırma


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, no.1, pp.198-209, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Examining the relevant literature that organizational culture, marketing innovation and creativity of employees more researchers was examined the relationship between the two topics such as organizational culture and organizational innovation; innovation and creativity; organizational culture and creativity of employees. From this gaps in mind, in this study was examined the mediating role of creativity of employees the influence of organizational culture on marketing innovation. For this purpose, operating 330 employees from banks in the Kayseri. Data were collected through questionnaires. Hierarchical regression analysis results were achieved the influence of organizational culture (OC) on marketing innovation (MI) the partial mediating role of employee creativity (EC)

Örgüt kültürü, pazarlama yeniliği ve çalışan yaratıcılığı ile ilgili literatür incelendiğinde araştırmacıların daha çok örgüt kültürü ve örgütsel yenilik; yenilikçilik ve yaratıcılık; örgüt kültürü ve çalışanların yaratıcılığı gibi iki konu arasındaki ilişkileri incelediği görülmüştür. Bu boşluktan hareketle, bu çalışmada, üçüncü bir boyut eklenerek, örgüt kültürünün pazarlama yeniliğine etkisinde çalışanların yaratıcılığının aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla Kayseri ilinde faaliyet gösteren bankaların 330 çalışanından anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonucu, örgüt kültürünün (ÖK) pazarlama yeniliği (PY) üzerine etkisinde çalışan yaratıcılığının (ÇY) aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır