BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN KARİYER UYUMLULUĞU ALGISINA ETKİSİ


Yavuz K.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.60, no.60, pp.240-252, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 60 Issue: 60
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.240-252
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireysel yenilikçilik düzeyinin kariyer uyumluluğu algısına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılı içerisinde Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (BMYO) ve Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO)’nda öğrenim gören öğrencilerden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği ile veri elde edilmiştir. 1000 öğrenciye anket dağıtılmış ve 840 tanesi geri dönmüştür. Yapılan inceleme sonrasında anketlerin 806 tanesi analize uygun bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri frekans ve yüzde dağılımları ile analiz edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla verinin özelliğine göre İndependent T-test, OneWay Anova ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin kariyer uyumluluğu puanlarının ortalaması 3,6745, bireysel yenilikçilik düzeyi puanlarının ortalaması 62,0980 olarak bulunmuştur. Sonuçta öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile kariyer uyumluluğu algısı arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (X2=129,894 p=0,000<0,05). Yenilikçi ve öncü grubunda yer alan öğrencilerin kariyer uyumluluğu sorgulayıcı, kuşkucu ve gelenekçi grupta yer alan öğrencilerden daha yüksektir.