MEDIATING ROLE OF EMPLOYEE ADVOCACY ON THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT AND JOB EMBEDDEDNESS: A RESEARCH ON EMPLOYEES IN LOGISTICS SECTOR OF KAYSERI


Creative Commons License

Aykan E., Akgül H.

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.2714-2733, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2714-2733
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In today’s business conditions, which is based on the increase of competition due to globalization and the irrepressible change in technology, businesses’ should use the existing human resource, which is a strategic source for sustaining their productivity effectively, efficiently and support the employees to stay in the organization. In this study, it was aimed to Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Davranışları Üzerindeki Etkisinde İşgören... 2715 determine the mediating role of employee advocacy on the relation between organizational support and job embeddedness. While the population of the study includes employees of businesses that are active in logistics sector in Kayseri, the sample consists of a total of 421 employees that are chosen random (impartial) sampling method and permitted by the managers of these businesses. Data about the employees were collected with “Perceived Organizational Support Scale", “Job Embeddedness Scale”, and Employee Advocacy Perception Scale”. In order to collect data about the personal variables, “Personal Information Form” which was prepared by the researchers was used. In the analysis of the obtained data that was acquired by data collection tools, computer package program was used. In the analysis of the data, descriptive statistics was conducted as well as correlation and hierarchical regression analyses. As a result of the analyses, it was determined that the perceived support by the employees in logistics sector business of Kayseri and employee advocacy has a positive effect on the job embeddedness of employees and occupational lawyers have a partial mediation role on the job embeddedness of the perceived organizational support of employees.

İşletmelerin; küreselleşmeye dayalı rekabetin artışı ve teknolojideki önüne geçilemeyen değişime dayanan günümüz iş koşullarında, verimliliklerini sürdürebilmesi için stratejik bir kaynak olan mevcut insan kaynağını etkili, verimli kullanması ve çalışanların örgütte kalmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada örgütsel desteğin çalışanların işe gömülmüşlüğü üzerindeki etkisinde işgören avukatlığının aracılık rolünü tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları oluştururken örneklemini bu firmalarda çalışan yöneticilerinin izin verdiği ve seçkisiz (rastgele, yansız) örnekleme yöntemi ile seçilmiş toplam 421 çalışan oluşturmaktadır. Çalışanlarla ilgili veriler “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği”, “İşe Gömülmüşlük Ölçeği”, “İşgören Avukatlığı Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişisel değişkenlere ilişkin verilerin toplanması için ise araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistiklerin yanı sıra, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; Kayseri lojistik sektörü işletme çalışanlarının algıladıkları destek ve işgören avukatlığının çalışanların işe gömülmüşlüğü üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunduğu ve çalışanların örgütsel destek algısının işe gömülmüşlükleri üzerindeki etkisinde işyeri avukatlığının kısmi aracılık rolü bulunduğu tespit edilmiştir.