Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ÖZYETERLİĞİ İLE DİJİTAL EBEVEYN ÖZYETERLİĞİ VE AİLE DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.544-545

Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı

Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI EV KAZALARI HAKKINDAKİ DENEYİM VE YAKLAŞIMLARI

2. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 July 2021

Babaların Emzirmeye Desteğinin Teşvik Edilmesinde Kuramsal Bir Yaklaşım: Johnson’ın Davranışsal Sistem Modeli

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2020

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Öz Yeterliliklerinin Kültürel Duyarlılıklarına Etkisi

III. International Health Science And Life Congress04-06 June 2020 Burdur/TURKEY, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020

Ortaokul Öğrencilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği.

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 09 September 2018, pp.39-52

Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası 3.Adli Hemşirelik 2.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.83

ENGELLİ ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE STRESİ VE STRESLE BAŞETME TARZLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

ÖĞRENCİLERİN ENGELLİ ÇOCUK VE AİLENİN ETKİLENİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NİTELİKSEL ÇALIŞMA

III. ELMİS 2016 ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.463-467

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016

Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ile Egzersiz Yapma Durumları

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2015

Davranışsal Sistem Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Girişiminin Ergen Zorbalığına Etkisi

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2015

ANNELERİN ÇOCUKLARINA UYGULADIKLARI İSTİSMAR VE İHMAL DAVRANIŞLARI

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2015

Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumları

Tamamlayıcı Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 May 2015

Bir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2015

Peer Bullying Kapadokya in Turkey

European Academy of Pediatric Societies EAPS, Barcelona, Spain, 17 - 21 October 2014

Preadölesan Dönemde Görülen Zorbalık Türleri ve Sözel Zorbalık Jargonları

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October - 26 June 2014

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2014

Annelerin Çocuklarda Görülen Ev Kazaları ve Kazalardan Korunmaya Yönelik Uygulamaları Nevşehir İli Örneği

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2014

Nevşehir İl Merkezinde Suça sürüklenen ve Suça Mağduru Olan Çocuklara Genel Bir Bakış

5. Uluslar arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

Books & Book Chapters

Çocuklarda Sık Görülen Beyin Hastalıkları, Bakım ve Korunma

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım İpuçları, Evgin, Derya; Çakırer Çalbayram, Nazan, Editor, Antalya Nobel Yayınevi, Antalya, pp.133-140, 2023

Problem Çözme

in: YÖNETİCİ İŞLEVLER: BİLİŞSEL SÜREÇLERDE ÜST BOYUT, Kılıç Kızbes, Meral; Soysal, A. Şebnem, Editor, Nobel akademik Yayıncılık, Ankara, pp.89-117, 2023

ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNİN BEYİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

in: BEYİN GELİŞİMİ , Kızbes Meral KILIÇ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.352-367, 2021 Creative Commons License

Yenidoğan bakımında geleneksel uygulamalar

in: Yenidoğan Hemşireliği, Meral Bayat, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.82-85, 2021 Creative Commons License

Yenidoğan Bakımında Geleneksel Uygulamalar

in: YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ, Bayat Meral, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.82-85, 2021

Çocuklarda Psiko-sosyal Uyumsuzluklar

in: HEMŞİRELİK ALANINDA KULLANILAN KAVRAM BECERİ VE MODELLER, Nermin Gürhan,Şengül Yaman Sözbir,Ülkü Polat, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.685-698, 2020 Creative Commons License

Çocuklarda Psiko-sosyal Uyumsuzluklar

in: HEMŞİRELİK ALANINDA KULLANILAN KAVRAM BECERİ VE MODELLER, Gürhan, N., Yaman Sözbir Ş., Polat, Ü., Editor, NOBEL TIP YAYINEVİ, Ankara, pp.685-698, 2020

Yüksek Riskli Ebeveyn

in: HEMŞİRELİK ALANINDA KULLANILAN KAVRAM BECERİ VE MODELLER, Nermin Gürhan, Şengül Yaman Sözbir, Ülkü Polat, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, Ankara, pp.731-744, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

70

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals