Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şifâ el-Esrâr

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.525-528, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Vefeyât-ı Ayvansarâyî

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.8, no.9, pp.2681-2683, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihî İki Belgeden Hareketle Gayrimüslimlerin Mescid-i Aksâ’dan Men Edilmesi ve Manzum Mescid-i Aksâ Methiyesi

Uluslararası İslam Araştırmaları Kongresi , Ankara, Turkey, 12 February 2022, pp.54-66

Üsküdarlı Hakkı Bey'in Abdülkâdir-i Geylânî Kasidesi Üzerine Değerlendirmeler

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.325-340

XIX. Asırda İnşâ, Kitâbet ve Belâgat İlmine Dair Telif Edilmiş Bir Eser Mehmed Tevfik’in Usûl-i İnşâ ve Kitâbet Adlı Eseri

II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.75-96

Mardinli Ömer Şevkî Efendi'nin "Yâ Muhammed Mustafâ" Redifli Na'tının Şerhi

4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 08 August 2020, pp.336-348

Farsçadan Türkçeye Tercüme Bir Eser: Menâkıb-ı Murtazaviyye ve Osmanlı Türkçesi Gramerine Tatbik Edilişi

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 27 April 2016, pp.549-560

Books & Book Chapters

Tebrizli Rızâ Sarrâf'ın Hz. Ali Methiyeleri

in: Orta Asya ve Kafkaslara Dair Araştırmalar, Dr. Rıdvan Yiğit - Dr. Mehtap Başarır, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.75-97, 2022

XVI-XX. Yüzyıla Kadar Türk-İslâm Edebiyatı

in: Türk-İslâm Edebiyatı, Dr. Necdet Tozlu,Dr. Yusuf Babür, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.267-296, 2020

Dijitalleşme Bağlamında Yazma Eserler Kurumu ve Millî Kütüphane

in: Dijital Kültür - 2, Dr. Fatih Balcı, Editor, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, pp.255-285, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Risâle (Gelibolulu Za‘îfî)

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2021

Menâkıb-ı Murtazaviyye (Ali Nihânî)

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2021

Gelibolulu Zaîfî

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.1-2, 2013