Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bî‘at-nâme Türüne Bir Örnek: Nakşî İbrahim Efendi’nin Bî‘at-nâme’si

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.341-356, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akkirmanlı Nakşî Ali Efendi'nin Esrâr-nâme'sinde Yer Alan Mi‘râciyye Manzumeleri

Littera Turca, cilt.6, ss.1067-1091, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Âşık Seyrânî'nin Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirlerinde Âyet İktibasları

Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), cilt.17, ss.799-812, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali Bahar Efendi'nin Sultan III. Selim'e Sunduğu Bahâriyye Kasideleri - I

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), cilt.3, ss.571-606, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tezkire Yazarı Mehmed Tevfik’in Göz Ardı Edilmiş Siyer-i Nebî’si: Levâmi‘ü’n-nûr

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.4, ss.244-264, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakîkî'nin Şühûd-nâme Risâlesi

Kayseri Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-42, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yusuf Ziyâ Yozgadî'nin Siyere Dair Bir Eseri: Mir'ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.192-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazîm Yahya’nın Bir Aşk Hikâyesi: “Dâstân-ı Hecr ü Visâl"

Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.1663-1700, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enderunlu Hâfız Abdüllatîf Efendi'nin Hâb-nâme-i Latîf'i

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.505-512, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayret Efendi'nin II. Abdülhamid Han’ın Tahta Çıkışına Dair Bir Methiyesi: Mir’ât-ı Bedâyi‘ Mesnevisi

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.250-269, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-Şakā’ik Fî Hakkı Ehli’l-Hakā’ik’ı Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), cilt.2, ss.11-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şairinde İç Yansıması Olarak Hüsn-i Talil

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.142-150, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazîm Yahyâ’nın Mi‘râciyye’si

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Dede Korkut), ss.96-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Ahmed İlâhî'nin Bilinmeyen Şiirleri ve Bu Şiirlerin Şekil ve Muhteva Husûsiyetleri

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Asos Journal, ss.572-591, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kerkükî Abdüssettâr Efendi ve Mi‘râciyye’si

Turkish Studies, cilt.9, ss.1163-1180, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urmevî'nin Tezkire-i Hazret-i Baba Adlı Eserinde Hilye-i Şerîf Bölümü

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), cilt.3, ss.75-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şifâ el-Esrâr

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.525-528, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vefeyât-ı Ayvansarâyî

Turkish Studies, cilt.8, ss.2681-2683, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bektâşî Şairi Ali Nihâni Yozgadî ve Menâkıb-ı Murtazaviyyesi

Turkish Studies, cilt.8, ss.453-461, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XIX. Asırda İnşâ, Kitâbet ve Belâgat İlmine Dair Telif Edilmiş Bir Eser Mehmed Tevfik’in Usûl-i İnşâ ve Kitâbet Adlı Eseri

II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020, ss.75-96

Mardinli Ömer Şevkî Efendi'nin "Yâ Muhammed Mustafâ" Redifli Na'tının Şerhi

4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 7 - 08 Ağustos 2020, ss.336-348

Farsçadan Türkçeye Tercüme Bir Eser: Menâkıb-ı Murtazaviyye ve Osmanlı Türkçesi Gramerine Tatbik Edilişi

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016, ss.549-560

Kitap & Kitap Bölümleri

XVI-XX. Yüzyıla Kadar Türk-İslâm Edebiyatı

Türk-İslâm Edebiyatı, Dr. Necdet Tozlu,Dr. Yusuf Babür, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.267-296, 2020

Dijitalleşme Bağlamında Yazma Eserler Kurumu ve Millî Kütüphane

Dijital Kültür - 2, Dr. Fatih Balcı, Editör, Arı-Sanat Yayınları, İstanbul, ss.255-285, 2020

Ansiklopedide Bölümler

Gelibolulu Zaîfî

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.1-2, 2013