Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Effects of Team-Member Exchange on Employee Performance.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.3, pp.2617-2648, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Different View of Entrepreneurship: Hybrid Entrepreneurship

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.1827-1836, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Örgütsel Yaşamda Kişilik ve Performans İlişkisinde Pozitif Duygusallığın Aracı Rolü

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.321-341, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Algılanan Mağduriyetin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.19-37, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Determining Stressors of SME's Managers: A Case Study of Kayseri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.41-62, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Organizasyonlarda Disiplin ve Cinsiyet Algilama Farkliliklarini Belirlemeye Yönelik Kayseri de Bir Arastirma

Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi., vol.34, no.1, pp.41-67, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Relationship between Whistleblowing and Organizational Citizenship Behavior

USBIK 3 2020 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020

İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgütsel Hizmet Odaklılığın Aracı Rolü

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 April 2018, pp.190

Decision Tree Induction Of Emotional Violence Against Women

International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 03 February 2014 Sustainable Development

Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May 2013, pp.268-275

Büro Çalışanlarında Pozitif ve Negatif Duygusallığın Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisi

10. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bilecik, Turkey, 06 October 2011, pp.206-210

Örgütlerde Duygusal Yaraticilik Intikam Niyeti ve Affetme Egilimi Arasindaki Iliskiler

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 26 May 2011, pp.485-488

Isyerinde Yildirmaya Yönelik Davranislar Sekreterler Üzerinde Bir Arastirma

6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 October 2007, pp.49

Türkiye de Büyük Ölçekli Isletmelerde Ahlaki Standartlar Üzerine Bir Arastirma

1. Türkiye Uluslararasi Is ve Meslek Ahlaki Kongresi, Ankara, Turkey, 17 August 2003

Books & Book Chapters

SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ VE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI, Prof. Dr. Derviş Boztosun - Doç. Dr. Özgür Demirtaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.291-319, 2021

A Sectoral Analysis of the Reflections of Digital Transformation in Businesses to Human Resources (HR)

in: Digitalization in Organizations, Mehmed Zahid Çögenli, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.167-196, 2021 Sustainable Development

Kariyer Modelleri

in: Kariyer Planlaması ve Yönetimi, HASAN TUTAR, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.133-158, 2020

AŞIRI NİTELİKLİLİK KAVRAMINA İLİŞKİN SSCI’DA YAYINLANMIŞ MAKALELER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Yüksel Akay ÜNVAN, Editor, IVPE www.ivpe.me, Cetinje, pp.852-874, 2020

Aşırı Niteliklilik

in: 21. Yüzyılda Örgütsel Davranışta 21 Güncel Yaklaşım, Gülbeniz AKDUMAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.109-134, 2020

Autocratic Leadership

in: A Handbook of Leadership Styles, ÖZGÜR DEMİRTAŞ,MUSTAFA KARACA, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.294-310, 2020

KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM

in: TARiHSEL SÜREÇTE YÖNETiM DÜSÜNCESi , GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, Editor, İKSAD, Ankara, pp.267-292, 2019

Medya Girişimciliği Kavramsal Çerçeve

in: Medya Girişimciliği, MUSTAFA KARACA, Editor, AÖF YAYINLARI, Eskişehir, pp.2-19, 2019

ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR VE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

in: TÜRKİYE'DE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI-I, RANA ÖZEN KUTANİS, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.249-313, 2015

Zaman Yönetimi

in: İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, İş ve meslek danışmanları derneği, Editor, İş Ve Meslek Danışmanları Derneği, pp.600-610, 2011

Temel Girişimcilik

in: İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, İş ve meslek danışmanları derneği, Editor, İş Ve Meslek Danışmanları Derneği, pp.479-489, 2011

İş-Aile ve Aile-İş Çatışması

in: Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Özdevecioğlu M., Karadal H., Editor, Gazi Üniversitesi Vakfı, İlke Yayınevi, Ankara, pp.271-288, 2008